Elvándorlásstruktúra – közösségmegtartás – oktatás

Az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 2018. október 18-20. között nemzetközi interdiszciplináris konferenciát tartott Elvándorlásstruktúra – közösségmegtartás – oktatás címmel. A konferencia plenáris előadója Dr. Sorbán Angella szociológus volt, aki a TERMINI Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tagja.

Az előadás magyar nyelvű kivonata:

Nyugatról a haza

 A munkaerő-vándorlásról és a visszatérő migrációról

 

Az előadás empirikus kutatásokra épül, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia – Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram támogatásával készültek 2011 és 2015 között Erdélyben, a munkamigrációs folyamatok tárgykörében. A vizsgálatok központi kérdése az volt: milyen a nyugati országok gazdasági-társadalmi berendezkedése erdélyi nézőpontból, és milyennek tűnik fel Erdély a migrációs tapasztalatok tükrében? Mit hoznak-visznek az erdélyiek Nyugat(abb)ról haza, és fordítva, miként keverednek a Nyugatról hozott értékek, kulturális tartalmak az erdélyiséggel?

 

Az előadás interdiszciplináris megközelítésben mutatja be a 21. század eleji migráció jellemzőit, a női vendégmunka sajátosságait, a visszatérő migráció struktúráit, kitekintéssel a migrációs többnyelvűségre, valamint a vándorlás szociológiai aspektusaira a kortárs romániai irodalomban. A vázolt témák az alábbi kérdések mentén kerülnek bemutatásra: Miként befolyásol(hat)ja a lokális közösségeket a munkaerő-vándorlás? Milyen szerepe van a kétnyelvűségnek az egyén önpozicionálásában a nemzetközi, a regionális, illetve a lokális munkaerő-piacon? Miben segíthet a témához kapcsolódó kortárs irodalmi művek olvasása?

 

Az előadás angol nyelvű kivonata:

Home seen from the West

On labour migration and return migration

 

This presentation is based on empirical researches which were carried out between 2011 and 2015 with the subvention of the Hungarian Academy of Sciences, on the topic of migration processes related to Transylvania. The central questions of these researches were the following ones: How can the economic and social structure of the Western countries be described from a Transylvanian perspective? How does Transylvania appear to be, when observed reflecting on the migration experience? What do Transylvanians take to Western countries and what do they bring home? How could we define the ‘Western’ and the ‘Transylvanian’ specific in an interdependent context? Which particularities of the first one are highlighted by the other one? What kind of effect do Western and Transylvanian values and cultural contents have on each other? Do they blend?

 

The paper discusses with an interdisciplinary approach the particularities of 21stcentury migration, the phenomena related to female migrant workers, the structures of return migration, the role of the language in labour migration processes, the sociological aspects of migration in contemporary fiction by authors from Romania. The topics mentioned above are presented with a view to the following questions: How does the process of labour migration affect the local communities? What is the role of languages in the self-positioning of the individuals on the international, regional and local labour market? Can the reading of migration-related contemporary fiction help in any way?

 

A tanulmány teljes szövege hamarosan letölthető lesz a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar honlapjáról

http://www.magister.uns.ac.rs/

 

 

© 2018 Termini Egyesület. Minden jog fenntartva.