Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában - Nemzetközi konferencia, Kolozsvár 2019. október 21–23.

A konferencia programja

Kognitív és pszicholingvisztikai szempontok a nyelvi érintkezések vizsgálatában

Nemzetközi konferencia, Kolozsvár 2019. október 21–23.

 

Október 22.

8.40–8.50: Köszöntők

8.50–9.20: Tolcsvai Nagy Gábor (ELTE, UKF): Fogalmi és nyelvi megfelelések és eltérések kétnyelvűségi helyzetben. Mit tudunk a kétnyelvű megismerésről a határon túli magyarok körében?

9.20–9.40: Szilágyi N. Sándor (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Szűrők és szűrőérintkezések a nyelv interferenciában

9.40–10.00: Benő Attila (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A kognitív szemantika alkalmazási lehetőségei a nyelvi kontaktusok vizsgálatában

10.00–10.20: Lengyel Zsolt (Veszprémi Egyetem): "Idegen" elemek a mentális lexikonban: generációs és kronológiai szempontok

10.20–10.40: szünet

10.40–11.00: Bartha Krisztina (Partium Tudományegyetem, Nagyvárad): Tudatelméleti jelenségek fejlődése kétnyelvű gyermekeknél

11.00–11.20:  Lanstyák István (Comenius Egyetem, Pozsony): Meddig Károli a Károli? (A Károli-féle bibliafordítás legújabb revíziójának relevanciaelméleti vizsgálatához)

11.20–11.40: Lőrincz Julianna (Selye János Egyem, Komárom): Az egyenértékűségi viszonyok kérdése a groteszk fordításában

11.40–12.00: Sebők Szilárd (Comenius Egyetem, Pozsony): Perspektívák váltakozása a nyelvleírásba

12.00–12.20: Sárosi-Márdirosz Krisztina (Sapientia Tudományegyetem, Marosvásárhely): Az erdélyi magyar jogi nyelvben megjelenő szaknyelvi terminusok vizsgálata a román nyelv hatásának figyelembe vételével

12.20–14.00: ebédszünet

14.00–14.20: Vörös Ottó: Interferencia jelenségek kognitív hátteréről

14.20–14.40: Lőrincz Gábor (Selye János Egyetem, Komárom): A szókölcsönzés néhány lehetséges vonatkozásáról a mentális lexikon működési elveinek tükrében

14.40–15.00: Imre Attila (Sapientia Tudományegyetem, Marosvásárhely): Kihívások az angol-magyar modalitásrendszer megfeleltetésében

15.00–15.20: Kozmács István (Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra): A magyar bemegy és az udmurt pyryny ’bemegy/bejön’ igék tipológiai tanulsága

15.20–15.40: Molnár Csikós László (Újvidéki Egyetem): Nyelvi érintkezésen alapuló neologizmusok kognitív megközelítése

15.40–16.00: szünet

16.00–16.20: Vančo Ildikó (Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra): A „mi“ és az „ők“ distinkció elemzése szlovákiai magyar beszélők diskurzusaiban

16.20–16.40: Molnár Bodrogi Enikő (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Nyelvi ideológiák Bengt Pohjanen műveiben

16.40–17.00: Fazakas Emese (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Színnevek névadási motivációi az erdélyi régiségben

17.00–17.20: Jani-Demetriou Bernadett (ELTE, Budapest): Nyelvi ideológiák és társas jelentések kétnyelvűek beszédében

17.20–17.40: Lakatos Aliz (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A szleng kétnyelvű környezetben

17.40–17.55: szünet

17.55–19.45 Termini közgyűlés

19.45: vacsora

 

Október 23.

8.15–9.15. Termini tanácskozás (aktuális pályázatok, pályázati tervek)

9.15–9.35: Tódor Erika (Sapientia Tudományegyetem, Csíkszereda): Osztálytermi interakciók és kétnyelvű beszédhelyzetek.

9.35–9.55: Vukov Raffai Éva (Újvidéki Egyetem): A migráció narratívái Székelykevén

9.55–10.15: Biró Enikő (Sapientia Tudományegyetem, Csíkszereda): Kisebbségi kétnyelvűként a digitális térben: nyelvválasztás, nyelvi identitás a Facebook oldalakon

10.15–10.35: Simon Szabolcs (Selye János Egyetem, Komárom): Komáromiak kétnyelvűségével kapcsolatos nyelvi ideológiák

10.35–10.55: szünet

10.55–11.15: Keszeg Vilmos (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Az anyanyelvhasználat mint kegyeleti jog érvényesítése rituális helyzetben

11.15–11.35: Czégényi Dóra (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): A kódváltásos beszédmód ürügyén a hiedelmek (nyelvi) hontalanságáról

11 35–11.55: Gondos Emőke (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár): Nyelvi interferenciák az egyéni vallásgyakorlat diskurzusaiban

11.55–12.15: Vörös Ferenc (ELTE, Szombathely): Névadási motivációk vizsgálata a Kárpát-medencei magyar nyelv külső régióiban

12.15–12.35: Lehocki-Samardzic Anna (Josip Juraj Strossmayer Tudományegyetem, Eszék): Az eszéki magyar közösségben használt tulajdonnevek fordíthatósága

12.35: Zárszó

 

13.00: ebéd

© 2018 Termini Egyesület. Minden jog fenntartva.